คณะกรรมการที่ปรึกษา


ที่ปรึกษาสมาคม

    ท่านผู้หญิงสุมาลี     จาติกวนิช

     คุณหญิงจันทนี          สันตะบุตร

     คุณหญิงวรรณี          วิทยะสิรินันท์

     ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

     นางจรรย์สมร            วัธนเวคิน

     นางเรือนแก้ว            กุยยกานนท์ แบรนด์ท

     พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ

     นางยุวดี                      นิ่มสมบุญ

     คุณหญิงณัฐิกา           วัธนเวคิน อังอุบลกุล

     นางสุพัฒนา                 อาทรไผท

                      ดร.วันดี                      กุญชรยาคง จุลเจริญที่ปรึกษานายกสมาคม


        ร้อยตรีหญิงนาฎอนงค์ หิรัญบูรณะ                       นางเดือนฉาย          คอมันตร์

        ดร.มาลีรัตน์                 คุนผลิน                            นางสาวจรรยา         เฮงตระกูล
        นางระเบียบรัตน์          พงษ์พานิช                        นางอโนมา             วิจิตรวิกรม
        นางวิไลพร                  สวัสดิ์พาณิชย์                   นางสลักจฤฎติ์         ติยะไพรัช
        นางจิตรี                       จิวะสันติการ                      นางจารุนันท์           อึ๊งภากรณ์
        นางอติภา                    เองตระกูล                        นางสาวเบญจมาศ    รุจิรวงศ์
        นางนิสา                      โรจน์รุ่งรังสี                        นางพูลศรี               จงแสงทอง
        นางวัชรินทร์                ศานต์ตระกูล                      นางพจนา               ลิ้มสุวัฒน์
        นางไปรยา                   บุญมี                                 นางทัชชภร            เวชกรกานนท์
        นางละออ                    ตั้งคารวคุณ                        นางพัชรา               วีรบวรพงศ์
        นางสาววิภาดา            ภารดีวิสุทธิ์                        นางเสาวณีย์            อักษรานุวัตร

        นางจิราภรณ์                รวยเจริญทรัพย์                  ดร.อัญมณี                วงศ์กาสิทธิ์

        นางเบญจมาศ             มาประณีต                         ดร.หทัยรัตน์             มาประณีต