คณะกรรมการสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ สมัยก่อตั้ง พ.ศ.2555

คณะกรรมการ

สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมัยก่อตั้ง พ.ศ.2555

********************************************************

ที่ปรึกษาสมาคม

ท่านผู้หญิงสุมาลี       จาติกวนิช

คุณหญิงจันทนี           สันตะบุตร

คุณหญิงวรรณี            วิทยะสิรินันท์

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

นางจรรย์สมร            วัธนเวคิน

นางเรือนแก้ว             กุยยกานนท์ แบรนด์ท

พ.อ.หญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ

นางยุวดี                    นิ่มสมบุญ

คุณหญิงณัฐิกา            วัธนเวคิน อังอุบลกุล


ที่ปรึกษานายกสมาคม

นางสาวจรรยา             เฮงตระกูล

นางเดือนฉาย               คอมันต์

นางสาวประภา            กาญจนาคม

นางเพ็ญพักตร์             ศรีทอง

นางยุพา                       เจียรกุล

นางวิไลพร                  สวัสดิ์พาณิชย์

นางสุพัฒนา                อาทรไผท

รต.หญิงนาฎอนงค์      หิรัญบูรณะ

ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา    พุ่มไพศาล

ดร.ปฤถา                      พรหมเลิศ

นางทิพวรรณ               กิตติสถาพร                         

นางเบญมาศ                 ปริญญาพล

นางกอบแก้ว                คงน้อย


  นายกสมาคม                                        นางเยาวเรศ   ชินวัตร

                                อุปนายก ฝ่ายประสานงานสมาชิก       นางจิตรี  จิวะสันติการ

                                อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมและหาทุน         นางสาวเบญจมาศ     รุจิรวงศ์

                                เลขาธิการ                                            นางวัชรินทร์  ศานต์ตระกูล

                                รองเลขาธิการ                                      นางสาวนภาพร  พันธ์ศรีมังกร

                                รองเลขาธิการ                                     นางเกษรา  ธารนพ

                                เหรัญญิก                                             ดร.อรพรรณ  สินประสงค์

                                นายทะเบียน                                        นางวิภาศิริ   มะกรสาร

                                ประชาสัมพันธ์                                    นางนิสา  โรจน์รุ่งรังสี

                               ปฏิคม                                                   นางตวงรัตน์  ศิริยงค์

                               กรรมการ                                              1.  นางวันเพ็ญ  พงษ์เก่า

                                                                                            2.  นางนุชทิพย์  ป.บรรจงศิลป์

                                                                                            3.  นางสาวจิระนันท์  ฟักพันธุ์ไผ่

                                                                                            4.  นางสาวนันทา  สามพี่น้อง