โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีจิตอาสา

 

หลักการและเหตุผล

                   สถานภาพของสตรีไทย  ในสังคมที่ผ่านมา  ทัศนคติ  และวัฒนธรรม  ประเพณีดั้งเดิม โครงสร้างอำนาจของชายเป็นใหญ่  เป็นผู้นำทางสังคมทุกมิติ  โดยเฉพาะ ครอบครัว  ต้องพึ่งพิงชายมาตลอดในการเลี้ยงดูครอบครัว  ถึงแม้ปัจจุบันสตรีมีการพัฒนาขึ้นระดับหนึ่ง  โดยมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น  เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงแล้ว  สถานภาพสตรียังมีความเหลื่อมล้ำในทางสังคมและด้านกฎหมาย  ซึ่งปรากฏอยู่ต่อเนื่อง  ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสตรี  ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านอาชีพ  ด้านแรงงาน  ด้านงานการบริการทางเพศ  เช่น  ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  โรคเอดส์  ทำให้สตรีขาดโอกาสในการเข้าถึงทุนในการพัฒนาทรัพยากรทางสังคม  สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากความไม่รู้เท่าทันในการนั้น ๆ และขาดความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

                   สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนเป็นตัวแทนของสตรี           ทั่วประเทศ  เห็นความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ของสตรี  จึงจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีจิตอาสา” ขึ้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการส่งเสริมให้สตรีมีความรู้  ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมาย  และไม่ถูกละเมิดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของสตรีอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะสตรีในพื้นที่ชุมชน  กลุ่มแรงงาน  ให้ได้รับความรู้เพิ่ม  มีความสามารถด้านต่าง ๆ ทักษะ เทคนิค และโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรีสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ กายใจ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนำไปเผยแพร่ให้แก่ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต  อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติสืบไป

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ บทบาท ความสำคัญของสตรีตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสตรี      

2.      เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีมีความก้าวหน้า มีภาวะเป็นผู้นำในกลุ่มสตรีชุมชน สังคม และบทบาททุกมิติในสังคม                                             

3. เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังเจตคติ  ด้านความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การแต่งกายให้ดูเหมาะสมสง่างาม หลักการพูดในการ

   เป็นผู้นำที่ดีของชุมชน สังคมเพื่อให้เกิดความรักและความศรัทธาในกลุ่มสมาชิกสตรีและ

   ประชาชน

5. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างผู้นำสตรีให้รู้จักการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เช่น                              

   พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีของคนในสังคม (Change Behavior)

6. เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำใจ (Virtue) ของกลุ่มผู้นำสตรี