โครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

เพื่อให้สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางประสานกิจกรรมแก่สตรีทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความร่วมมือในกิจกรรมที่เปฌ็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งระดับภูมิภาคและทั่วประเทศ เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพตนเองในการที่ประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ และนำความรู้ความเข้าใจไปขยายผลให้กลุ่วสตรีในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานที่จัดประชุมสัมมนา ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดหนองคาย